امیر

امیر اسمعیلی

مدیر فنی در شرکت معروف صنعت آذربایجان شرقی

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : مدیر فنی

محل کار : شرکت معروف صنعت آذربایجان شرقی
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی کنترل

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی