سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) احمد

احمد جماعت

متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی