ایرج

ایرج محمدی

تکنسین مکانیک - اپراتور کامپیوتر در مجتمع صنعت ذوب آهن ارومیه

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : تکنسین مکانیک - اپراتور کامپیوتر

محل کار : مجتمع صنعت ذوب آهن ارومیه
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی