سایر قالب ها را نیز ببینید (مخصوص اعضای ویژه)

قالب 1 قالب 2 قالب 3 قالب 4 قالب 5
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
علی

علی غفاری

متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

کارشناسی

عمران

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی