سارا

سارا صبوری خواه

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

محل کار :
1399/02/06 - تاکنون

سمت : کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

محل کار : شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن
نامشخص - تاکنون

سمت : مدیر کنترل کیفیت

محل کار : شرکت رویین پویان ایرانیان
1398/02/21 - 1399/02/04

سمت : مدیر برنامه ریزی و تولید

محل کار :
1397/03/01 - 1397/12/29

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی