سایر قالب ها را نیز ببینید (مخصوص اعضای ویژه)

قالب 1 قالب 2 قالب 3 قالب 4 قالب 5
مهدی

مهدی دوستی

متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید

سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)

سوابق شغلی

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

شبکه های اجتماعی