سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) حسام

حسام نوری

کارمند در دانشگاه ارومیه

سوابق شغلی

کارمند

دانشگاه ارومیه
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی