سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) فرشاد

فرشاد زرگری

مدیر بخش مهندسی برق در شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

سوابق شغلی

مدیر بخش مهندسی برق

شرکت بین المللی مهندسی ایران
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی