محسن

محسن ایوب زاده

سرپرست تعمیرات کوره های نورد گرم در مجتمع فولاد مبارکه

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : سرپرست تعمیرات کوره های نورد گرم

محل کار : مجتمع فولاد مبارکه
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی