زهرا
www.infosaba.com

سوابق شغلی

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی