حسین

حسین جعفری چاشمی

سرپرست در شرکت عصر سرآمدان اقتصادی (روزنامه عصر اقتصاد)

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : سرپرست

محل کار : شرکت عصر سرآمدان اقتصادی
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی