لیست کامل خطوط تولید "پالایش گاز" ایران

تصفیه گاز و شیرین سازی گاز نم زدایی و تقلیل نقطه شبنم تثبیت مایعات و میعانات گازی تفکیک گاز و مایعات گازی - گاز شیرین سبک (متان) تفکیک گاز و مایعات گازی - LPG گاز مایع (پروپان-بوتان) تفکیک گاز و مایعات گازی - اتان تفکیک گاز و مایعات گازی - پنتان پلاس (گسولین) تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) بازیافت گوگرد گرانول گوگرد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: