لیست کامل خطوط تولید "محصولات سود سوزآور و کلر" ایران

اسید کلریدریک و TDI - تولوئن دی ایزوسایانات اسید کلریدریک و TDI - اسید کلریدریک اسید کلریدریک و MDI - متیل دی فنیل ایزوسایانات پرکلرین کلر آلکالی - گاز کلر کلر آلکالی - سود سوز آور (کاستیک) کلر آلکالی - آب ژاول واحد EDC و VCM - اتیلن دی کلراید(EDC) واحد EDC و VCM - پلی وینیل کلراید(PVC) واحد EDC و VCM - اسیدکلریدریک واحد EDC و VCM - وینیل کلراید مونومر پلی کربنات خالص سازی گاز کلر خالص سازی گاز کلر - آب ژاول کلر آلکالی - اسید کلریدریک کلر آلکالی - هیدروژن اسید کلریدریک و MDI - اسید کلریدریک

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: