لیست کامل خطوط تولید "اکتشاف و استخراج از میدانهای نفتی" ایران

استخراج نفت استخراج گاز از میدان های نفتی ایستگاه تزریق گاز واحد بهره برداری و تفکیک - نفت واحد بهره برداری و تفکیک - گاز ذخیره درجای نفت ذخیره قابل برداشت نفت ذخیره درجا گاز

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: