لیست کامل خطوط تولید "آروماتیک ها" ایران

انیدرید فتالیک (PA) آروماتیک - برش سبک نفتا (LSRG) آروماتیک - برش سنگین نفتا (HSRG) آروماتیک - پنتان آروماتیک - رافینیت آروماتیک - گاز مایع آروماتیک - بنزن آروماتیک - مخلوط زایلین ها پارازایلین آروماتیک - ارتوزایلین آروماتیک - آروماتیک های سنگین آروماتیک - تولوئن

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: