خط تولید واحد نمکزدایی منصوری در واحد بهره برداری منصوری

ظرفیت اسمی: 75,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: شیرین سازی نفت نمکی آسماری تولید شده در واحد بهره‌برداری منصوری.
تاریخ تأسیس: واحد نمکزدایی منصوری در سال 1394 در 75 کیلومتری شرق شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 75 هزار بشکه در روز راه‌اندازی گردید.
ورودی واحد: این واحد روزانه 64 هزار بشکه نفت‌های نمکی 15 حلقه چاه آسماری را نمکزدایی می‌کند.
محصول تولیدی واحد: 64 هزار بشکه نفت نمکی آسماری پس از فرآیند نمک‌زدایی به واحد بهره‌برداری شماره یک منتقل می‌گردد. همچنین در حال حاضر 2000 بشکه پساب را به دو حلقه چاههای دفع پساب‌های صنعتی تزریق می‌نماید.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: