خط تولید واحد نمکزدایی شماره 3 اهواز در واحد بهره برداری شماره سه (3) اهواز

ظرفیت اسمی: 110,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: شیرین سازی نفت نمکی آسماری و بنگستان تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره سه وپنج و آبتیمور اهواز.
تاریخ تأسیس: واحد نمکزدایی شماره سه اهواز در سال 1367 در 20 کیلومتری شمال غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 110 هزار بشکه در روز راه‌اندازی گردید.
ورودی واحد: این واحد روزانه 135 هزار بشکه نفت‌های نمکی 64 حلقه چاه آسماری و 42 هزار بشکه نفت‌های نمکی 42 حلقه چاه بنگستان 54 هزار بشکه نفت های نمکی 36 حلقه چاه آبتیمور را نمکزدایی می‌نماید.
محصول تولیدی واحد: این واحد نمکزدایی در حال حاضر 135 هزار بشکه نفت آسماری و 42 هزار بشکه نفت بنگستان و 54 هزار بشکه نفت آبتیمور را پس از شیرین سازی به واحد بهره‌برداری شماره سه ارسال می‌نماید. همچنین در حال حاضر روزانه 32000 بشکه پساب خود را به چهار حلقه چاه دفع پساب‌های صنعتی تزریق می‌نماید.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: