خط تولید واحد نمکزدایی شماره 2 اهواز در واحد بهره برداری شماره دو (2) اهواز

ظرفیت اسمی: 110,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: شیرین سازی نفت نمکی آسماری و بنگستان تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز.
تاریخ تأسیس: واحد نمکزدایی شماره دو اهواز در سال 1355 در 7 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 110 هزار بشکه نفت در روز راه‌اندازی شد.
ورودی واحد: این واحد روزانه 84 هزار بشکه نفت‌های نمکی 40 حلقه چاه آسماری و 82هزار بشکه نفت‌های نمکی 91 حلقه چاه بنگستانی را نمکزدایی می‌نماید.
محصول تولیدی واحد: تولید فعلی واحد نمکزدایی شماره دو، 78 هزار بشکه نفت آسماری و 78 هزار بشکه نفت بنگستانی که پس از عملیات شیرین سازی مجدداً به واحد بهره‌برداری شماره دو ارسال می‌گردد. واحد نمکزدایی شماره دو اهواز روزانه 20 هزار بشکه پساب را جهت تزریق به چاههای دفع پساب‌های صنعتی ارسال می‌کند.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: