ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران - دانشکده

ادبیات و علوم انسانی

ایران، تهران
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-61112871 / 021-61113082 / 021-61112582 / 021-66957136
فکس 021-66972085 / 021-66491438 / 021-66407421 / 021-61113457 / 021-66491391
آدرس خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبسایت http://literature.ut.ac.ir/