علوم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان - دانشکده

علوم پزشکی

محل قابل تکمیل
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان
وبسایت http://nm.semnaniau.ac.ir/