علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان - دانشکده

علوم انسانی

محل قابل تکمیل
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان
وبسایت http://human.semnaniau.ac.ir/