علوم پزشکی زرند

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

علوم پزشکی زرند

ایران، کرمان، زرند
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-33425400/034-33433099/034-33433985/034-33433088
فکس قابل تکمیل
آدرس چهارراه برق،روبروی کانون المهدی
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/zsnm