پردیس بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

پردیس بین الملل

ایران، کرمان، کرمان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
وبسایت http://www.ic.kmu.ac.ir