بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

بهداشت

ایران، کرمان، کرمان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-31325700
فکس قابل تکمیل
آدرس ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/sph