مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر

ایران، اصفهان، اصفهان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 031-3912451
فکس 031-3912450
آدرس قابل تکمیل
وبسایت https://ece.iut.ac.ir