مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده

مهندسی معدن

ایران، اصفهان، اصفهان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 031-33915100
فکس 031-33912776
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی معدن
وبسایت https://mining.iut.ac.ir