لطفاً صبر کنید ...
loading

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی‌ﻫﺎی ﺳﯿﻠﺪ ﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ و ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم

گرد آورنده :
حامد کرمانیون
ارسال شده در تاریخ: 1401/10/18

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺳﯿﻠﺪ ﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ و ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم

ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺳﯿﻠﺪ ﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ و ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮات، رﯾﻠﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و غیره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺳﯿﻠﺪ ﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1 اﻟﯽ 2 ﺳﺎل به عنوان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﭘﺮ ارزش و پرکاربرد با نقدشوندگی بالا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺎﺗﺮی و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (شرکتهای ﺻﺒﺎ ﺑﺎﺗﺮی و ﻧﯿﻞ) و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺺ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻠﯽ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻮاﻧﯿﺮ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ (ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ تولیدات ﭼﯿﻨﯽ)، ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای در ﺑﺎزار 5.000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﻢ شرکتهایی چون ﺻﺒﺎ ﺑﺎﺗﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزار حدود 80 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺎزار اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد). البته ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺻﺒﺎ باتری است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه که اطلاعات آن در زیر آمده، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ دیگر رقبا و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽ، ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 10 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. در این میان مقاصد ﺻﺎدراﺗﯽ چون ﻋﺮاق، پاکستان و غیره از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ حدود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر سرمایه جهت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﻂ اﺳﻤﺒﻠﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎه اول و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم، در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻌﺎدل150 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و تا 500 میلیارد تومان در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺳﻮم دﺳﺖ یافت. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 30 درﺻﺪ است، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد بازگشت سرمایه در ﮐﻤﺘﺮ از 18ﻣﺎه اتفاق بیافتد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد بیش از50 درﺻﺪ در ﺑﺎزار ﯾﻮﭘﯽاس ﺳﻪ ﻓﺎز و اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وجود ﺑﺎزار مصرفی چون ﻣﺘﺮو و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ به صرفه باشد. صرف مبلغ حدود 10 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در این بخش امیدی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 20 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل اول ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ حدود 80 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﯾﻮﭘﯽاس ﺳﻪ ﻓﺎز، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎز اول ﺑﺎ رﯾﺒﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و در ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺼﻮرت اﺳﻤﺒﻠﯿﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺰرﯾﻖ 60 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای تولید ﯾﻮﭘﯽ اس:

در دو ﺑﺨﺶ ﯾﻮﭘﯽ اس ﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز و اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﻮب و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺤﺴﻮب میﺸﻮد. ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﻦ 40 اﻟﯽ 300 درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه و ﮐﺎﻻ است.

بخش سرمایه گذاری

میزان سرمایه

Capex

3 میلیارد تومان

Opex

7 میلیارد تومان

مجموع سرمایه

10 میلیارد تومان

پیشبینی فروش :

پیش بینی فروش سود

درصد سود

سود

سال اول

20 میلیارد تومان

40 درصد

8 میلیارد تومان

سال دوم

50 میلیارد تومان

45 درصد

22 میلیارد تومان

سال سوم

80 میلیارد تومان

45 درصد

36 میلیارد تومان

مجموع سود

66 میلیارد تومان

دوره بازگشت سرمایه

17 ماه

سرمایه مورد نیاز برای تولید باتری:

بخش سرمایه گذاری

میزان سرمایه

Capex

20 میلیارد تومان

Opex

30 میلیارد تومان

مجموع سرمایه

50 میلیارد تومان

پیش بینی فروش :

پیش بینی فروش سود

درصد سود

سود

سال اول

150 میلیارد تومان

30 درصد

45 میلیارد تومان

سال دوم

300 میلیارد تومان

40 درصد

120 میلیارد تومان

سال سوم

500 میلیارد تومان

40 درصد

200 میلیارد تومان

مجموع سود

365 میلیارد تومان

دوره بازگشت سرمایه

13 ماه

پیشبینی سود کلی سالانه:

پیش بینی سود

سال اول

31.8 میلیارد تومان

سال دوم

85.2 میلیارد تومان

سال سوم

136.2 میلیارد تومان

مجموع سود

253.2 میلیارد تومان

بازگشت سرمایه

16 ماه

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.