لطفاً صبر کنید ...
loading

اثرات بازارگرایی بر توسعه و عملکرد اقتصادی باتوجه به نقش تعدیل کننده برنامه ریزی استراتژیک

گرد آورنده :
مهران حسنخانی
ارسال شده در تاریخ: 1401/05/08

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات بازارگرایی بر توسعه و عملکرد اقتصادی با توجه به نقش تعدیل کننده برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرودیزل بود. این مطالعه موردی که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی -پیمایشی می باشد جامعه یآماری هدف خود را کلیه مدیران ارشد اداری، مالی و اجرایی این شرکت قرار داده و بر این اساس داده های مورد نیاز خود را از پاسخ هایصحیح برگشت داده شده 120 مدیر به پرسشنامه های کاماررو ) 0225 ( بر اساس مدل نارور و اسلاتر) 1992 ( جهت اندازه گیری متغیر مستقل بازارگرایی در قالب 3 بعد )تمرکز بر مشتری، تمرکز بر رقبا و هماهنگی بین وظیفه ای(، پرسشنامه آلبرت و نورا ) 0223 ( جهت اندازه گیری ) عملکرد اقتصادی در قالب 4 بعد)سودآوری، سهم بازار، نرخ بازگشت سرمایه و حجم فروش شرکت( و پرسشنامه آیدار و همکاران) 0210جهت اندازه گیری متغیر تعدیل گر شیوه های برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از نرم افزارهای lisrel ، spss 19 و AMOS مورد تجزیهو تحلیل آماری قرار داده که نتایج تحقیق با استفاده مدل معادلات ساختاری و آنالیز تحلیل مسیر بیانگر تاثیر معنادار و مثبت بازارگرایی بر عملکرد اقتصادی و هر یک از ابعاد 4 گانه آن)سودآوری، سهم بازار، نرخ بازگشت سرمایه و حجم فروش شرکت( بوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی، تاثیر متغیر تعدیل گر شیوه های برنامه ریزی استراتژیک را بر رابطه ی میان بازارگرایی و عملکرد اقتصادی شرکت ایران خوردو دیزل مورد تایید قرار نداده اند.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.