لطفاً صبر کنید ...
loading

بررسی تأثیر شکل هندسی (ساده و شیبدار معکوس) سرریزهای پلکانی بر تغییرات اکسیژن محلول جریان عبوری

گرد آورنده :
حمزه جوهری دزفولی
ارسال شده در تاریخ: 1401/04/16

اکسیژن محلول، یک شاخص مهم برای سلامت آب رودخانه است. میزان اکسیژن محلول در آب به دمای آن، فشار جو و غلظت نمکهای محلول در آب بستگی دارد. همه رودخانهها دارای ظرفیت مشخصی برای تصفیه طبیعی یا ظرفیت خودپالایی هستند. افت دبی رودخانه، قابلیت خودپالایی و سطح اکسیژن محلول در حجم مشخص را کاهش میدهد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شیب زاویه پلکان در میزان اکسیژن محلول و اندازهگیری مقدار DO میباشد. در این پژوهش از سه نوع سازه شیبشکن پلکانی استفاده شده است. سرریزهای پلکانی با ارتفاع یکسان (40 سانتیمتر) و در زاویه شیب سرریزها 13 درجه، زاویه پلکان صفر، پنج و ده درجه و با پنج پله ساخته شد. کلیه سازهها از جنس ورق فلزی گالوانیزه تهیه گردید. پس از ساخت مدلهای فیزیکی و نصب در فلوم 35 سانتیمتری آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران، دبیهای مختلفی از روی سازهها عبور داده شد و تغییرات اکسیژن محلول جریان و دمای آب در بالادست، روی پلکان و پاییندست سازه توسط دستگاه سنجش اکسیژن محلول که در شرایط هوا کالیبره شده بود، اندازهگیری گردید. همچنین جهت بررسی تأثیرات متقابل سازه و اکسیژندهی به جریان، اندازهگیری ارتفاع آب به وسیله دستگاه عمقسنج، در تاج، روی پلکان و پاییندست سرریزها و همچنین اندازهگیری دبی عبوری از روی سازهها صورت پذیرفت. در این تحقیق مدل فیزیکی با انجام 27 آزمایش، تأثیر شیب زاویه پلکان در میزان اکسیژن محلول بررسی گردید و با تغییر دبی جریان حدود نه بار آزمایشات تکرار شد. نتایج نشان داد تقریباً در کلیه سازهها، تأثیرات ناشی از عملکرد سازه، سبب افزایش اکسیژن محلول گشته است. مقایسه بین سازهها با تغییر شیب نشان میدهد افزایش شیب پلکان از صفر به پنج و ده درجه، سبب افزایش قابل توجه اکسیژن محلول جریان در سازهها شده است. همچنین با افزایش شیب معکوس، نقطه شروع هوادهی به پاییندست انتقال مییابد که بیانگر اثر استهلاک انرژی میباشد. و دمای جریان نیز افزایش مییابد. با افزایش شیب معکوس، میزان هوادهی جریان کاهش مییابد، زیرا نقطه شروع هوادهی به پاییندست انتقال مییابد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.