لطفاً صبر کنید ...
loading

بررسی وضعیت پایش، نگهداری و مشکلات رسوب دهنده های الکتروستاتیک در برخی کارخانجات سیمان ایران

گرد آورنده :
حسین داداشی
ارسال شده در تاریخ: 1401/02/16

زمینه و هدف:در صنایع تولید سیمان، در نتیجه ي خرد کردن، آسیاب کردن، جابجایی، تخلیه و پخت مواد در کوره، غبار تولید می شود. رسوب دهنده هاي الکتروستاتیک (ESP (گسترده ترین تکنولوژي کاربردي براي حذف ذرات خطرناك در کارخانجات سیمان هستند. روش تحقیق: در این تحقیق که یک مطالعهي توصیفی- مقطعی بـوده بـا توجـه بـه مطالعـات گوناگون و استانداردهاي مربوط به آن و کاتالوگهاي این دستگاه ها، پرسشنامه هـایی طراحـی گردید. سپس این پرسشنامه ها بین کارخانجات مورد مطالعه توزیع گردید و اطلاعـات زیـر بـ ه دست آمد و از نرم افزار SPSS و آزمون کاي دو براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافتهها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که حداکثر راندمان حذف ذارت توسط سیسـتم ESP در حدود 98/99 درصد به دست آمد. همچنین مشاهده شد که بالا رفتن گاز مونوکسـید کـربن مؤثرترین عامل خاموشی ناگهانی سیستم ESP است. نتایج نشـان دادنـد کـه بیشـترین میـزان پایش و نگهداري در سیستم هاي کنترل ذرات درESP براي پایش سالانه 94 درصد بود. نتیجه گیري: نتایج تحقیـق نشـان داد کـه بـ ه دلیـل عـدم دقـت در پـایش هـا و عـدم انجـام پایش هاي روزانه، هفتگی و ماهانه مشکلات این سیستم هايکنترلی روز به روز بیشتر می شود و راهکارهایی همچون طراحی دقیق برنامـه ي پـایش هـا، تربیـت نیـروي انسـانی کـاري، تغییـر و جایگزینی سوخت و نوسازي و بهسازي تکنولوژي ها می توانند در مرتفع کردن این مشـکلات نقش اساسی ایفا نمایند.

دانلود فایل ضمیمه

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.