شبیه سازی کلرور (Cl) و کل جامدات محلول (TDS) موجود در آب با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی-موجک (Conjoined Wavelet ANFIS Network ) و مقایسه آن با سیستم عصبی-موجک (Conjoined Wavelet ANN)

ارسال شده در تاریخ: 1398/10/20 توسط:
علیرضا امیراحمدی

مدلسازی و بهره گیری از روابط ریاضی ابزاری مناسب برای تصمیم گیری و پیش بینی تغییرات کیفی منابع آب به ویژه سدها می باشد که در طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. سد درودزن که بزرگترین سد درحال بهره برداری استان فارس است ، آبیاری بیش از 40000 هکتار اراضی کشاورزی ، تأمین آب آشامیدنی شهر شیراز و مرودشت ، تأمین آب مورد نیاز کارخانجات منطقه مردوشت و اطراف آن برعهده دارد ، لذا دریاچه سد درودزن بدلیل کاربری کشاورزی، شرب، صنعت از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق ، از مهمترین پارامترهای کیفی آب ، کلرور (Cl) و کل جامدات محلول در آب (TDS) مخزن سد با سیستم استنتاج فازی- عصبی- موجک و عصبی- موجک مورد بررسی و شبیه سازی و مقایسه قرار گرفته اند. بدین منظور از داده های آماری 20 ساله استفاده گردید ، پس از نرمال سازی از 85% داده ها جهت آموزش شبکه و 15% داده ها جهت تست مدل ها استفاده می کنیم. معیار ارزیابی مدل ها ضریب همبستگی (R2) و مجذور میانگین مربعات خطا (RSME) می باشد. مدلی که داری ضریب همبستگی بیشتر و مجذور میانگین مربعات خطای کمتر داشته باشد به عنوان مدل برتر انتخاب می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد مدل شبکه فازی- عصبی- موجک توانایی بالاتری را در مقایسه با مدل عصبی - موجک دارا می باشد.

نظرات کاربران

افزودن نظر

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: