لطفاً صبر کنید ...
loading

بررسی رفتار کار داغ و تحولات ریز ساختاری فولاد 30ХГСА

گرد آورنده :
خلیل برومند
ارسال شده در تاریخ: 1400/11/07

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییرشکل داغ فولاد 30XΓCA حاوی 3/0 درصد وزنی کربن بود که در ساخت تسمههای مورد استفاده در صنایع هوا- فضا کاربرد دارد. بدین منظور آزمونهای فشار داغ در محدوده دمایی °C 1000-800 و نرخ کرنش S-1 1/0 001/0 روی نمونههای استوانهای تو پر از فولاد 30XΓCA انجام شدند. مشخصهیابیهای ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین گردید. منحنیهای تنش- کرنش حاصل از آزمون فشار داغ، رخ دادن فرایندهای کارنرمی مبتنی بر بازیابی و تبلورمجدد دینامیکی حین تغییرشکل داغ را نشان دادند. انجام آزمون فشار داغ در شرایط مختلف دما و نرخ کرنش تغییرشکل منجر به تغییر روند منحنیهای تنش- کرنش و تنش سیلان شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش، مقادیر تنش و کرنش پیک روند کاهشی داشته به گونهای که در نرخ کرنشهای S-1 001/0، S-1 01/0 و S-1 1/0، با افزایش دما از °C 800 به °C 1000، تنش پیک به ترتیب حدوداً 52%، 60% و 38% و کرنش پیک به ترتیب حدوداً 25%، 30% و 45% کاهش یافته است. نتایج نشان داد که در اکثر شرایط تغییرشکل، مکانیزم اصلی کارنرمی، تبلورمجدد دینامیکی بود. از تطبیق معادله درجه سوم بر منحنیهای نرخ کارسختی بر حسب تنش برای تأیید وقوع پدیده تبلورمجدد دینامیکی استفاده شد. محاسبه تنش و کرنش بحرانی برای شروع تبلورمجدد دینامیکی نشان داد که با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش، تنش و کرنش بحرانی شروع تبلورمجدد نیز کاهش یافته است به گونهای که در نرخ کرنشهای S-1 001/0، S-1 01/0 و S-1 1/0، با افزایش دما از °C 800 به °C 1000، تنش بحرانی به ترتیب حدوداً 60%، 66% و 40% و کرنش بحرانی به ترتیب حدوداً 76%، 67% و 43% کاهش یافته است. علاوه بر این، با استفاده از روابط کمّی و معادلات آرنیوسی و پارامتر زنر- هولمن و با ترسیم نمودارهای مناسب، روابط مشخصه و انرژی اکتیواسیون تغییر شکل داغ فولاد تعیین شد. نتایج نشان داد که رابطه هایپربولیک با انطباق بیشتری ارتباط پارامتر زنر- هولمن (Z) با تنش پیک را در این فولاد نشان میدهد. در ضمن محاسبات نشان داد که انرژی اکتیواسیون تغییرشکل برای فولاد مورد آزمایش برابر با kJ/mole 11/256 است.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.