لطفاً صبر کنید ...
loading

تبیین رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت تقطیران

گرد آورنده :
زینب جاری پور
ارسال شده در تاریخ: 1400/10/07

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت تقطیران می باشد. فرضیه های تحقیق شامل تعیین رابطه عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای با عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی و نوع تحلیل، همبستگی است. جامعه تحقیق شامل 120 نفر از کارکنان شاغل در واحد تولید می باشند که 56 نفر ایشان به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. نمونه گیری به صورت طبقه ای انجام گرفته و از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن با آلفای کرنباخ 0.89 استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته و جهت تحلیل داده ها از میانگین، درصد، فراوانی، میانه، نما، انحراف استاندارد، آزمون تی، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی، استفاده گردیده است. یافته ها بیانگر آن است که رابطه تمام ابعاد عدالت سازمانی و ارزیابی عملکرد در سطح 0.01و با 99 درصد اطمینان معنادار می باشد

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.