لطفاً صبر کنید ...
loading

استفاده از تکنولوژی های نانو در خطوط انتقال برق

گرد آورنده :
افشین رشید
ارسال شده در تاریخ: 1400/10/02

استفاده از تکنولوژی های نانو در خطوط انتقال برق ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه از تلفات انرژی تا حد قابل توجهی کاسته و انجام انتقال برق را آسانتر میکند

پژوهشگر و نویسنده: دکتر ( افشین رشید)

نکته : استفاده از تکنولوژی های نانو در خطوط انتقال برق ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه از تلفات انرژی تا حد قابل توجهی کاسته و انجام انتقال برق را آسانتر میکند. یکی از فناوری های پر کاربرد در صنعت برق نانو لوله های کربنی CNTs می باشد که استوانه ای توخالی با جنس دیواره اتم های کربن است.

سیم های نانو لوله کربنی تاثیر مهمی در افزایش رسانایی الکتریکی و استحکام مکانیکی دارند. رسانایی کابل های نانو لوله کربنی را می توان با دوپ کردن با عنصر ید به بالاتر از فلزاتی همچون مس و آلومنیم رسانید. و در حالی که وزن آنها خیلی کمتر و در حدود یک ششم سیم های فلزی می باشد. استحکام کششی خارجی ترین جداره یک نانو لوله کربنی CNTs (چند دیواره) صد برابر بیشتر از آلومنیم است. کربن یکی از عناصر شگفت انگیز طبیعت اسـت کـه بـه چهـار صـورت در طبیعت یافت می شود. که هر چهار شکل جامد بوده و شامل گرافیت الماس نانو لوله و باکی بال می باشد. اندازه و شکل فیزیکی نـانو مـواد و چگـونگی پیوند بین اتمی آنها تاثیر بسیاری بر خواص مواد مـی گـذارد؛ مهـمتـرین خاصیت فیزیکی نانو لوله ها،«هدایت الکتریکی» آنهاسـت. هـدایت الکتریکـی نانو لوله ها بسته به زاویه و نوع پیونـدها، از دسـتهای بـه دسـته دیگـر کـاملاً متفاوت است؛ هر اتم در جایگاه خود در حال ارتعاش است، وقتی کـه یـک الکترون (یا بار الکتریکی) وارد مجموعه ای از اتم ها میشود، ارتعاش اتمها بیشتر شده و در اثر برخورد با یکـدیگر بـار الکتریکـی وارد شـده را انتقـال میدهند. هرچه نظـم اتـم هـا بیشـتر باشـد، هـدایت الکتریکـی آن دسـته از نانو لوله ها بیشتر خواهد بود. تقسیم بندی بر اسـاس نظـم اتمهـای کـربن در نانو لوله و در نتیجه رسانایی آنها انجام شده است؛ بـرای مثـال نانولولـه نـوع صندلی 1000 بار از مس رساناتر است، در حالی کـه نـوع زیگـزاگ و نـوع نامتقارن نیمه رسانا هستند. خاصیت نیمه رسانایی نانو لوله ها بسـته بـه نـوع آنها تغییر می کند. بسیاری از کاربردهای نانو لوله کربنی تاکنون بر کاربردهای مقیاس کوچک متمرکز بوده است. میتوان از خاصیت نانو لوله های CNTs به عنوان خطوط انتقال برق و بنیانی بـرای مـواد سـاختاری اشـاره کرد.میتوان با استفاده از محلول سوپراسـیدی، الیـاف نانو لولـه ای کربنـی بـه طول چند صد متر تولید کرد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.