لطفاً صبر کنید ...
loading

طراحی کنترلر هوشمند جبرانسازهای موازی جهت بهبود عملکرد نیروگاههای بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه

گرد آورنده :
عبدالصالح همت زاده
ارسال شده در تاریخ: 1400/09/10

همراه با توسعهه روز اززو نیروگاه های بادی در شبکه ددر و اتاا ای نیروگاه های کوک به سیست های به ییوسته ددر به
تدریج وابسعتیی شبکه ها به انرژی تولیدی از ای واحدها اززای یازت. اتاا ای نیروگاه ها به شبکه توزیع موجب بروز مشکلاتی
نظیر:کاه یایداری ولتاژ نوسعانا زرکان ، و ....شعد. برای اتاعا توربی های بادی به شعبکه ددر ولتاژ م ا اتاا ژنراتور به
شعبکه ی شعا ب بسیار مه و حیاتی است از ای رو کنتر ای ولتاژ در شرایم ملتلع عملکرد شبکه باید مورد توجه درار گیرد.
ی راه حا بهینه برای حا ای مشعکا استااده از ادوا
FACTSمی باشد. ادوا FACTSانواع گوناگونی داشته و بر حسب نوع به
صعور سعری یا موازی و یا ترکیبی از ای دو صعور در مدار درار می گیرند که ب ور لاصه توانایی : اززای یرزیت توا انتقالی
بهبود یایداری دینامیکی بهیود میرایی نوسانا بهبود یایداری ولتاژ و....دارند.
در ای مقاله بهمنظور تنظی یارامترهای کنترلر ادوا
FACTSاز الیوریت هوشعمند PSO-GAاسعتااده شعده اسعت. همچنی ضم
مدلسعازی مزرعه بادی هر ی از ای ادوا در سعیست های ییشنهادی به کم نرم اززار
Matlab/Simulinkنیز مد شده و مقایسه
عملکرد ای تجهیز و بدو تجهیز برای بهبود ولتاژ در سعیسعت مورد نظر مورد م الهه درار گرزته اسعت. نتایج شعبیه سعازی عملکرد
مناسب ای تجهیز را در حالت کارکرد نرما و حالت ت ت ا نشا می دهد

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.