لطفاً صبر کنید ...
loading

Synthesis of Amorphous Silica Nanoparticles from Natural Materials Applied in Drilling Fluid for Stabilizing Shale Layers

گرد آورنده :
وحید زارعی
ارسال شده در تاریخ: 1399/08/23

ناپایــداری ســازندهای شــیلی بههنــگام اســتفاده از گلهــای پایــه آبــی یکــی از مشــکالت بــزرگ در هنــگام حفــاری چاههــای هیدروکربـوری میباشـد. در هنـگام حفـاری فـرا تعادلـی اختـاف فشـاری کـه بیـن سـیال حفـاری و سـازند ایجـاد میشـود باعـث شــده کــه صافــاب ســیال حفــاری بــه درون شــیل نفــوذ کــرده و بهدلیــل بــزرگ بــودن ذرات جامــد موجــود در ســیال حفــاری در مقایسـه بـا گلوگاههـای منفـذی شـیل کـه در حـدود 3 تـا nm 100 میباشـد تشـکیل کیـک گل بـرای جلوگیـری از نفـوذ صافـاب بـه داخـل شـیل میسـر نبـوده، در نتیجـه صافـاب سـیال حفـاری بهطـور پیوسـته وارد سـازند شـده و باعـث افزایـش فشـار منفـذی شـیل و بــه دنبــال آن کاهــش پایــداری و ریــزش دیــواره چــاه میشــود. بــه منظــور مسدودســازی منافــذ نانومتــری شــیل و جلوگیــری از SiO2 آمـورف بـا اسـتفاده از روشـی سـاده و کارآمـد از مـادهای دور ریـز از صنعـت کشـاورزی نفـوذ صافـاب، اقـدام بـه سـنتز نانـوذرات بـه نـام سـبوس برنـج گردیـد و در سـیال حفـاری پایـه آبـی طـی دو غلظـت 3 و 5 %وزنـی- حجمـی بـهکار گرفتـه شـد. بـا گرفتـن خــواص رئولــوژی گل پایــه و گل پایــه همــراه بــا نانــوذرات و مقایســه نتایــج تســتها مشــخص شــد کــه نانــوذرات بــهکار گرفتــه شـده باعـث بهبـود خـواص رئولـوژی سـیال حفـاری نظیـر افزایـش پایـداری حرارتـی و کاهـش میـزان صافـاب میشـود. در ادامـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه انتقـال فشـار منفـذی (PPT ) بـه بررسـی اثـر گل حـاوی نانـوذرات در مسـدود سـازی منافـذ شـیلی و کاهـش فشـار منفـذی پرداختـه شـد. نتایـج نشـان داده کـه اسـتفاده از غلظـت 3 %نانـوذرات سـنتز شـده باعـث کاهـش نـرخ نفـوذ سـیال بـه درون شـیل در حـدود 6/5 %و بـا افزایـش غلظـت نانـوذرات بـه 5 %بـه میـزان 7/43 %از نفـوذ سـیال بـه درون شـیل جلوگیـری میشـود کـه ایـن عامـل میتوانـد از تضعیـف خـواص مکانیکـی الیههـای شـیلی و ریـزش آنهـا در هنـگام حفـاری توسـط گلهـای پایـه آبـی جلوگیـری کنـد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.