لطفاً صبر کنید ...
loading

مشاهیر - نصرالله خادم

ارسال شده در : 1399/12/22 22:59

نصرالله خادم؛ بنیانگذار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1289 تهران متولد شد. خادم پس از دریافت دیپلم از دبیرسـتان علمیـه تهران، در سال 1312 همراه آخرین گروه اعزامی بـه خارج، رهسـپار فرانسـه شـد. او در سـن 28 سـالگی پـس از گذراندن دوره مهندسی معدن از دانشـکده معدن پاریـس کـه شهرت و اعتبار فراوانی در زمینـه معدن دارد، بـه ایـران بازگشـت. خـادم پـس از انجـام خدمت سربازی در خدمات دولتی بـه ترتیب در سمتهای مهندسـی معدن زغال سنگ شمشـک، نظارت معادن خصوصی حوضه البرز، ریاست معدن ذغـال سـنگ شمشـک، بـازرس شـرکت سهامی معادن زغـال سـنگ، مدیر عامل معادن هرمزگان و قشم، عضو هئیت مدیره و سـپس مدیر عامـل شـرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات به کار پرداخت. همچنیـن بـه موازات ایـن مشـاغل فنـی و اداری، آموزش درس زمین شناسـی را نیز در دانشکده علوم دانشـگاه تهـران بـه عهده گرفـت. وی در سن 50 سالگی پس از تصویب قانون تاســیس سازمان زمین شناسی کشور، عهده دار تشکیل این سازمان شد. سر انجام در دورانی کوتاه دانسته های پایه ای زمین شناسی سازمان جهان گسـترش یافـت و مورد توجـه محافـل جهانی قرار گرفت که در اوایل سال 1353 در کمیسون بین المللی تهیه نقشه های زمین شناسی جهان CGMW کـه در پاریس تشـکیل شـد، بـا وجـود پیشـینه چندین ده ساله سازمانهای زمین شناسی در کشـورهای دیگر منطقه، تهیـه و تلفیـق نقشــه های زمین شناســی خاورمیانــه، بــه ســازمان زمینشناســی ایــران واگــذار شد.ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنی ایران مجـری 6 پـروژه از 23 پـروژه مصـوب ایـن کمیسـیون بـوده و 6 پـروژه نیز بــا همــکاری ســازمان زمین شناسی ایران در حال انجام است. مهم آن کـه مسـئولیت پروژههـای خاورمیانـه، توسـط کمیسـیون مذکـور، بـه ســازمان زمینشناســی ایــران تفویــض گردیــده است. مهندس نصرالله خادم بنیانگذار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشـور 15 اردیبهشت سال 1378 و در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست.

حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.