لطفاً صبر کنید ...
loading

مشاهیر - محمدتقی بانکی

ارسال شده در : 1399/12/22 00:11

دکتر محمدتقی بانکی

دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد شد.

دارای مدرک دكتری در رشته مدیریـت شـركت هـای سـاختمانی از دانشـگاه میسـوری آمریـكا بـود.

در سـال ۱۳۵۸ بـه ایـران بازگشـت و بـه سـمت معـاون فرهنگـی كانون پـرورش فكـری كـودكان و نوجوانـان منصـوب شـد.

پـس از تشــكیل دولت شهید رجایی بــا ســتاد بســیج اقتصــادی همـكاری كـرد و پـس از آن بـه سـمت معـاون بودجـه ریـزی و نظـارت سازمان برنامه و بودجه در ســال ۱۳۶۰ منصــوب شــد.

او در دولت شهید باهنر و میر حسین موسوی به عنوان وزیر مشــاور و رییـس سازمان برنامــه و بودجــه برگزیــده شــد.

از دیگــر ســوابق كاری ایشــان: وزیر نیرو، معــاون عمــران بنیاد مستضعفان و مدیرعامــل فولاد ایــران، مدیرعامــل سازمان صنایـع ملی و عضو هیأت مدیــره منطقــه آزاد قشــم را مــی تــوان نــام بــرد.

بانکــی از مدیــران باســابقه کشــور اســت کــه بــه او لقــب پــدر تکنوکراتهـای ایرانـی پـس از انقـلاب را داده انـد.

او در طـول فعالیـت خــود در دولــت هاشــمی رفســنجانی بــه شرکت ملی فولاد ایران رفـت و توانسـت پروژههـای بزرگـی چـون شـرکت فولاد مبارکـه را بـه اجـرا برسـاند.همچنین بانکـی در دولـت اصلاحات، مدیرعامـل منطقـه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس بود و نقش زیادی در توسعه این منطقه بــه عنوان قطب بزرگ تولید فلزات اساسی کشور ایفا کرد.

حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.