لطفاً صبر کنید ...
loading

مشاهیر - امیر علی شیبانی

ارسال شده در : 1399/12/22 22:54

در سـال 1301 در شـهر بیرجنـد در جنـوب خراسـان متولـد شـد و پـس از تحصیـات ابتدایـی و اخـذ دیپلـم، در رشـته معـدن در دانشـکده فنـی دانشـگاه تهران بـه تحصیـل پرداخـت و در تمـام سـالهای تحصیل همـواره با شایسـتگی مقـام اول را کسـب میکـرد. پـس از اخـذ لیسـانس از دانشـگاه تهـران، موفـق بـه دریافـت بـورس خـارج از کشـور شـد. شـیبانی از دانشـگاه اوکالهامـا فوق لیسـانس و از دانشـگاه هـاروارد موفـق بـه اخـذ درجـه مهنـدس عالـی دکتـری شـد. برنامهریـزی فـوالد در دوره مدیریـت دکتـر شـیبانی، بسـیار دقیـق و بـدون وقفـه بـه پیـش میرفـت و ظـرف مـدت کمتـر از پنـج سـال بـه مـوازات احـداث کارخانـه ذوبآهـن اصفهـان، معـادن وابسـته بـه فــوالد، اکتشــاف و تجهیــز شــدند کــه معــادن ســنگآهن ایــران مرکــزی در بافــق، زغالســنگ کرمــان، زغالســنگ البــرز غربــی، زغالســنگ البــرز شــرقی، زغالسـنگ البـرز مرکـزی و... میـراث آن دوره اسـت. در حقیقـت دکتـر شـیبانی بـرای اولیـن بـار معدنـکاری مـدرن را در کشـور مـا بنیـان نهـاد. ظرفیـت تولیـد ذوب آهـن اصفهـان در فـاز اول آن دوره 900 هـزار تـن در سـال بـود کـه براسـاس توافقهـای انجـام شـده در سـال 1354 قـرار بـود در فـاز دوم ظرفیـت تولیـد ذوبآهـن بـه 9/1میلیـون تـن برسـد و در فـاز سـوم کـه قـرار بـود در دهـه 60 اجـرا شـود، ایـن ظرفیـت بـه 4/5 میلیـون تـن و تولیـد زغالسـنگ نیـز بـه 8 میلیـون تـن برسـد. دوسـتان قدیمـی معدنـی و ذوبآهـن، خاطـرات زیادی از ایشـان دارنـد که هر کـدام در حقیقـت یـک درس مدیریتـی اسـت . مهنـدس خلیـل راسـتار، اولین مدیرعامـل شـرکت سـنگآهن مرکـزی بافـق از دکتـر شـیبانی ایـن خاطـره را روایـت کـرده اسـت: » زمانـی کـه معـدن سـنگآهن بافـق، اکتشـاف و تجهیز میشــد، نیــروی بومــی موردنیــاز در منطقــه وجــود نداشــت و طبعــا نیــروی کارگـری، اسـتادکاری و کارگـر فنـی را از کل ایـران جـذب میکردیـم کـه عمـده آنهــا بیســواد بودنــد، ازایــن رو در کنــار کار، کالسهــای ســوادآموزی دایــر میکردیــم و همچنیــن دورههــای مختلــف آمــوزش بــرقکاری، جوشــکاری، آهنگـری و... بـرای آنهـا میگذاشـتیم، ایـن دورههـا دو سـاله بـود و پـس از طــی دوره بــه آنهــا گواهینامــه مربوطــه داده میشــد، البتــه بخــش قابل توجهــی از کارگــران پــس از کســب مهارتهــای لازم دلتنگــی کــرده و بــه شهرســتانهای خــود برمیگشــتند و در شــهر خــود کارگاهــی ایجــاد کــرده و کارفرمــای خویــش میشــدند.در یکــی از بازدیدهـای دکتـر شـیبانی ایـن موضـوع را بـا ایشـان مطـرح و تقاضـا کـردم تدبیـری اندیشـه شـود تـا نیروهـای فنـی و آموزشدیـده بـه راحتـی نتواننـد شـرکت را تـرک کننـد امـا ایشـان در جـواب بـه مـن گفتنـد: »یکـی از اهـداف مهـم احـداث صنعـت ذوب آهـن در ایـران اشـاعه تخصصهـای فنـی در سراسـر کشـور اسـت، بنابرایـن بـه هیـچ وجـه مانـع رفتـن آنهـا نشـده و بـه جـای آنهـا افـراد جدید اسـتخدام کـرده و آمـوزش داده شـود.

حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.