مناقصات و مزایدات

بخش مناقصات و مزایدات به زودی اطلاع رسانی و فعالیت را آغاز خواهد کرد.